Általános Szerződési Feltételek

Laborvizsgálatok, vérvétel

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Laborvizsgálatok, vérvétel
hatályos 2023.09.20-tól visszavonásig

1. Általános adatok, elérhetőségek

Szolgáltató: Novák Medical Kft.
Székhely: 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály 85.
Cégjegyzékszám: 13-09-191901
Adószám: 26261803-1-13
Bejegyző bíróság: Budapest környéki Törvényszék Cégbírósága
Képviselő: Dr. Novák Hunor ügyvezető
E-mail: asszisztens@krokirendelo.hu; novakhunor@krokirendelo.hu;
Weboldal: krokirendelo.hu vagy booked4us „Kroki magánrendelés” / Kroki magán gyermekrendelő

2. Fogalmak

ÁSZF: Jelen Általános Szerződési Feltételek

Szolgáltató: A fent nevezett cég, mint egészségügyi szolgáltató, mely jelen ÁSZF keretein belül 19 év alatti gyermekek részére a Szolgáltatást nyújtja

Szolgáltatás: Jelen ÁSZF 7. pontjában meghatározott Szolgáltató által nyújtott tevékenységek, ami 0 napos kortól vehetők igénybe, felnőttek számára is.

Orvos: Dr. Novák Hunor csecsemő és gyermekgyógyász vagy dr. Bánusz Rita csecsemő és gyermekgyógyász, vagy a Novák Medical Kft-vel munkaviszonyban lévő csecsemő és gyermekgyógyász , a Szolgáltatás nyújtásához megfelelő egészségügyi képesítéssel rendelkező természetes személy.

Asszisztens: a vérvételek során közreműködő, kellő vérvételi tapasztalattal rendelkező, csecsemő- és gyermekápolói végzettséggel rendelkező személy.

Érdeklődő: A Honlapot, online foglalási rendszert tanulmányozó személy

Felhasználó: Az a nagykorú, cselekvőképes természetes személy, aki a Szolgáltató által üzemeltetett honlapon a Szolgáltatással kapcsolatos időpontot foglalja, díjfizetési kötelezettséget vállalja és aki az általa (törvényes képviselő: szülő, gyám, gondnok stb.) felügyelt 19 év alatti gyermek számára a Szolgáltatást igénybe veszi.

Kiskorú Páciens: A Felhasználóhoz, mint törvényes képviselőhöz tartozó 18 év alatti személy, akire vonatkozóan a Felhasználó a Szolgáltatást igénybe kívánja venni. A 18 év alatti gyermekek koruknál fogva cselekvőképtelennek vagy korlátozottan cselekvőképesnek minősülnek. A 14. életévüket még be nem töltöttek (cselekvőképtelenek) nevében a szükséges döntéseket törvényes képviselőjük hozza meg, míg a 14-18 év közöttiek (korlátozottan cselekvőképesek) döntéseiket törvényes képviselőjük hozzájárulásával, illetve jóváhagyásával hozhatják meg. Aki elmúlt 16 éves, bizonyos jogokat önállóan gyakorolhat, így például rendelkezhet adataival, vagy megnevezheti azt, aki jogosult a vele kapcsolatos tájékoztatásra. Vérvételi szolgáltatás igénybevételére a 19. életévét még be nem töltött személyek esetében van lehetőség.

Invazív beavatkozás: A Szolgáltatás keretein belül, az Orvos / Asszisztens által végrehajtott, nyugat-európai irányelveket követő, magyar jogi és szakmai szabályokat betartó folyamat, invazív (bőrön át vagy más úton testbe hatoló fizikai beavatkozás, pl. vérvételi szúrás) beavatkozás.

Honlap: Szolgáltató által üzemeltetett weboldal, amelyen keresztül a Szolgáltatással kapcsolatban tájékozódni lehet.

Távollévők között kötött szerződés: Felhasználó és Szolgáltató között az üzemeltetett Honlapon keresztül (időpontfoglalással és az ÁSZF feltételeinek elfogadásával valamint a díjfizetéssel) kötött szerződése.

3. Általános rendelkezések

Ezen szerződés a teljes megállapodást tartalmazza, minden korábbi írásbeli vagy szóbeli megállapodást felülír, hatálytalanít. A szerződés minden esetben a foglalási rendszerben megjelölt határozott időpontra vonatkozóan (Megrendelés) jön létre. A szerződő felet a Ptk. és egyéb magyar jogszabályok megfelelő vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak. A szerződés teljesítésének országa Magyarország, ezt a szerződő felek szintén kijelenik. Ön, Felhasználó ezen szerződés elfogadásával arról is nyilatkozik, hogy cselekvőképessége, továbbá szerződéskötési képessége nincs korlátozva és a Kiskorú Páciens vonatkozásában nyilatkozattételre, képviseletre jogosult.

Ha konkrét kérdése, kérése vagy panasza van, kérem írjon az asszisztens@krokirendelo.hu címre!

A dokumentum a Szolgáltató általános szerződési feltételeit tartalmazza. Felek tudomással bírnak arról, hogy a Ptk. 6:78 § értelmében „(2) Külön tájékoztatni kell a másik felet arról az általános szerződési feltételről, amely lényegesen eltér a jogszabályoktól vagy a szokásos szerződési gyakorlattól, kivéve, ha megfelel a felek között kialakult gyakorlatnak. Külön tájékoztatni kell a másik felet arról az általános szerződési feltételről is, amely eltér a felek között korábban alkalmazott feltételtől, és (3) a (2) bekezdésben leírt feltétel akkor válik a szerződés részévé, ha azt a másik fél a külön tájékoztatást követően kifejezetten elfogadta”. Ennek megfelelve a Szolgáltató külön tájékoztatja a Felhasználót, hogy a jelen dokumentum 4., 5., 7., 8., 9., 10., 12. pontjaiban vastag betűvel szedett szövegrészek a Szolgáltató megítélése szerint lényegesen eltérnek a jogszabályoktól vagy a szerződéses gyakorlattól; a Szolgáltatás igénybevételével, illetve az arra irányuló jogcselekményekkel a Felhasználó a külön tájékoztatást, egyúttal pedig az érintett feltételeket, illetve rendelkezéseket kifejezetten elfogadja.

Felhasználó kijelenti, hogy a Szolgáltató az eseti Szolgáltatás igénybevétele előtt lehetővé tette számára az Általános Szerződési Feltételek megismerését [ https://krokirendelo.hu/aszf-labor/ )és azokat kifejezetten elfogadja. Egyúttal kijelenti, hogy az Általános Szerződési Feltételeket nem tartja tisztességtelennek, mivel a Felhasználónak a Szolgáltatásból eredő jogait és kötelezettségeit jóhiszeműség és tisztesség keretein belül rögzíti, és nem hozza a Felhasználót egyoldalúan, vagy indokolatlanul hátrányos helyzetbe.

4. Adatkezelési szabályzat és tájékoztató, beleegyező nyilatkozat

A Szolgáltató Adatkezelési Szabályzata és tájékoztatója az alábbi linken érhető el: https://krokirendelo.hu/adatkezeles/

Az oldalra történő regisztráció és a Szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy Felhasználó az Adatkezelési tájékoztató tartalmát megismerje és elfogadja azt.


Amennyiben invazív beavatkozásra (például vérvételre) kerül sor, a Felhasználónak – a Felhasználó és a kiskorú Páciens – tájékoztatását követően beleegyező nyilatkozatot kell aláírnia, a döntése megerősítéseként, amely magyar nyelven elérhető, és amihez magyar nyelv ismerete szükséges (olvasás, írás, szövegértés) a törvényes képviselő / szülő részéről. Amennyiben ez nem adott, a szülő / törvényes képviselő által a helyszínre hozott személy (lehetőleg hivatalos tolmács) közvetítésével lehetséges a szolgáltatás igénybe vétele, nem diszkriminálunk senkit. A Felhasználó elfogadja, hogy a rendelőben szükség esetén aláírandó beleegyező nyilatkozatot digitális biometrikus aláírással kell ellátnia az erre hitelesített aláíró eszköz (speciális toll és érzékelő pad) segítségével, a dokumentum átolvasását követően. Vérvétel esetén szükséges az alábbi beleegyező nyilatkozatok elolvasása, majd a helyszínen történő aláírásuk a vérvételhez: Vérvétel érzéstelenítéssel (+ kiegészítő adatvédelmi nyilatkozat kiskorúaknak valamint nagykorúaknak).

5. Szerződéskötés, szolgáltatás igénybevételének feltételei, a szükséges adatok köre

A Szolgáltatás igénybevételének előfeltétele, hogy az Érdeklődő a Honlapon adott tájékoztatást (árakról, időpontfoglalásról, rendelésről) megismerte, megértette és ezek ismeretében a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján szerződést kíván kötni. 

E szerződés meghatározza a Felek jogait, az igénybe vehető szolgáltatások körét és ezek díját. A szerződés létrejötte két lépésből áll: Az első az ÁSZF-ben foglalt feltételek megismerése, a második az időpontfoglaláshoz tartozó modulban tartozó regisztrációs felület kitöltése és az ÁSZF valamint az adatkezelési szabályzat tartalmának elfogadása.

Szerződéskötés során a regisztráció keretében Felhasználónak meg kell adnia e-mail címét és az általa használni kívánt jelszavát valamint személyes adatai közül: nevét és telefonszámát.

Amennyiben valamely Felhasználó hibás vagy hiányos adatot adott meg, és ezt Szolgáltató az adatok beküldését követően azonnal észleli: a szerződéskötés meghiúsul, ha azonban az adatok pl. pontatlan rögzítését (pl. hibásan megadott e-mail cím) a Szolgáltató csak utólag tárja fel, a Felhasználó által megrendelt – és határidőn belül le nem mondott – Szolgáltatás díját köteles megfizetni.

Szolgáltató csak 18. életévét betöltött személlyel köt szerződést. Szolgáltató fenntartja azt a jogot, hogy a megadott adatok valódiságát ellenőrizze illetve hibás vagy hamis adatközlés észlelése esetében a szerződést megszüntesse.

a. Időpontfoglalás
Felhasználó a regisztrációt követően minden alkalommal, amikor időpontfoglalásra kerül sor, köteles az alábbi – számlázáshoz szükséges – adatokat megadni: szolgáltatás típusa, dátuma, időpontja, számlázási név, számlázási cím, esetleges kuponkód. Emellett köteles megerősíteni az ÁSZF elfogadását.
Felhasználó úgy nyilatkozik, hogy az általa kifizetésre használt bankkártya felett rendelkezni jogosult, azt jogszerűen használja fel.

A felhasználói hozzáférési adatok, így különösen a jelszó titokban tartásáért a Felhasználó felelős. Jogosulatlan hozzáférés (vagy annak gyanúja) esetén Felhasználó köteles jelszavát megváltoztatni Szolgáltató egyidejű értesítésével. A szerződés csak annyiban jön létre, amennyiben Felhasználó a regisztráció során valós és érvényes adatokat ad meg. Felhasználó elfogadja, hogy a foglalási adatokat a Booked4us oldala kezeli, az időpont rögzítésével elfogadja a Booked4us ÁSZF-jét ( https://booked4.us/content/booked4.us/privacyhtml/Terms-hu.html?v=20190822_1530 ) és Adatkezelési tájékoztatóját ( https://booked4.us/content/booked4.us/privacyhtml/Privacy-hu.html?v=20190822_1530 ) is. A Felhasználó elfogadja, hogy az egyes Megrendelésekkel kapcsolatos adatokat a Salesautopilot rendszere kezeli. A Felhasználó elfogadja a Salesautopilot ÁSZF-jét ( https://www.salesautopilot.hu/ugyfelkozpont/szolgaltatasi-szerzodes-2/ ) és Adatkezelési Tájékoztatóját ( salesautopilot.hu/ugyfelkozpont/adatkezelesi-tajekoztato/ ) is.

6. Szerződésmódosítás

A Szolgáltató jogosult az Általános Szerződési Feltételeket egyoldalúan módosítani annak érdekében, hogy a Szolgáltatások javítása, bővítése érdekében fontos és szükséges információt a Felhasználók tudomására hozza.

A Felhasználó minden esetben a hatályos ÁSZF-ben foglaltak szerint dönt az aktuális Megrendelésről.

A módosítás hatálybalépését megelőző 15 nappal köteles a Szolgáltató a módosított ÁSZF tervezetét honlapján közzétenni. Amennyiben valamely Felhasználó a megváltoztatott feltételeket nem fogadja el, Megrendelést nem ad le, a Szolgáltatást nem veszi igénybe és jogosult a Felhasználói fiókját törölni.

7. Szolgáltatás

A Szolgáltatás keretein belül Szolgáltató, a Honlapon nevesített rendelőben egészségügyi szolgáltatást nyújt, labor vizsgálatok elvégzésében működik közre, vérvételt hajt végre. Orvos általi vérvételre nincs lehetőség, azt minden esetben asszisztens végzi, de Orvos saját döntése alapján részt vehet a vérvételben segítőként vagy vérvételi személyként, azonban a Felhasználó erre nem kötelezheti, kérheti. Törvényi kötelezettség az elvégzett vizsgálat eredményének, leletének az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) rendszerébe való feltöltése, ehhez azonban technikailag TAJ-szám megadása szükséges. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ha TAJ-számot nem ad vagy nem tud megadni, erre a felületre nem kerül feltöltésre a lelet. Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a leletet emailben is továbbítsa, jelszóval védett formában. Felhasználót tájékoztatnunk kell arról, hogy a legnagyobb biztonsági törekvéseink ellenére az online adattovábbítás és kezelés nem feltétlenül biztonságos. A Novák Medical Kft. saját rendszerén kívül nem vállal felelősséget az üzenet pontos és hiánytalan eljuttatásáért, késésért, adat vagy kapcsolat megszakadásából fakadó hibáért, vagy a kapott eredmény felhasználásából / megbízhatatlanságából / félreértelmezéséből fakadó kárért.

A Szolgáltatás használata nem javasolt sürgős esetekben, ilyenkor kérjük a sürgősségi betegellátás megfelelő szerveihez forduljon! Különböző laborparaméterek eredményének elkészülése változó, akár hosszú idő is lehet. A laborparaméterek árlistájában megtalálja a vállalási határidőket, amik azonban csak tájékoztató jellegűek, nem tudjuk garantálni, hogy mindig elkészül annyi időn belül az eredmény: https://krokirendelo.hu/arak/

Sürgős PCR vizsgálat esetén (pl.: utazáshoz, hivatalos ügyekhez szükséges) javasoljuk, hogy más szolgáltatóhoz forduljanak. Egyes vizsgálatok előzetes egyeztetést igényelnek (speciális mintavételi eszközök beszerzése, labor felkészülése), ezeket az árlistában jelezzük. OGTT – vércukorterhelés elvégzéséhez szakorvosi javaslatot / beutalót kérünk.

A Szolgáltató által a weboldalán, bármely online vagy nyomtatott dokumentumban írt szolgáltatási határidő kizárólag tájékoztató jellegű, amennyiben az Adott Szolgáltatás teljesítéséhez harmadik személyek, különösen egészségügyi szolgáltatók igénybevételére van szükség; a Szolgáltató, az Orvos, az Asszisztens a harmadik személyek által vállalt, vagy tőlük, illetve tőlük is függő határidők betartásáért nem vállalnak felelősséget, különös és kifejezetten nem vállalnak kártérítési, kártalanítási felelősséget a Szolgáltatás késedelméből eredően a Felhasználóval, a Kiskorú Pácienssel, vagy az ő érdekkörükbe tartozó harmadik személyekkel szemben.

A Szolgáltatás igénybevételéhez elektronikus kérdőív használata ajánlott, a kérdőív linkjét a sikeres online fizetés után kapja meg a Felhasználó emailben. Ez gyorsítja a munkát és a helyszínen kevesebb adminisztrációs tevékenység elvégzése szükséges.

8. Szolgáltatás díjai, díjfizetés, számlázás

A Szolgáltatás igénybevételének díja a megrendelt laborvizsgálatonként kerül elszámolásra. A vérvételi díj ezen felül külön fizetendő. A Szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges az árlista megismerése az Árak menüpontban: https://krokirendelo.hu/arak/  A linken megjelölt árak tájékoztató jellegűek, az árváltoztatás jogát fenntartjuk. A végleges díjat a minta elküldése előtt egyeztetjük a Felhasználóval, azaz közvetlenül vérvétel előtt a vizsgálni kívánt paraméterek teljes áráról az Asszisztens a rendelő helyszínén tájékoztatást ad.

A Szolgáltatás megrendelése az időpont foglalásával és a szolgáltatási díj megfizetésével (bankkártyás fizetés) jön létre. A foglalás során az időpontfoglaláshoz szükséges díj fizetésekor amennyiben nem áll rendelkezésre megfelelő összeg a Szolgáltatási díj fedezésére, vagy a Felhasználó a díjfizetést az időpontfoglalást követő 1 órán belül nem hajtja végre, a Megrendelés semmisnek tekintendő és a Felhasználó által választott időpont – a Felhasználó egyidejű e-mailben történő értesítése mellett – felszabadul.

Vérvétel szolgáltatás igénybevétele esetén a laborvizsgálat díja külön fizetendő a helyszínen bankkártyával, közvetlenül a vérvétel időpontja előtt vagy után. A rendelőben készpénzes fizetésre nincs lehetőség. Amennyiben tartalék vért tudunk elrakni és lefagyasztani, ebben az esetben utólag kért vizsgálatok ára online fizethető bankkártyával, de ha labordíj kifizetése az erre vonatkozó e-mail megküldését követő 24 órán belül bármilyen okból nem érkezik be, Szolgáltató jogosult a levett vér laborba juttatását megtagadni és a levett mintát megsemmisíteni. A Felhasználónak felróható okból (pl. elfelejtette, nem tud belépni az e-mail fiókjába, spam-be került az e-mail és nem észlelte stb.) való díjfizetés elmaradás ugyanúgy a minta megsemmisítéséhez vezet.

A bankkártyával történő helyszíni fizetés a Global Payments Europe s.r.o. Magyarországi Fióktelepe (székhely: 1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 8-10) szolgáltatásán keresztül működik, bankkártya elfogadó terminállal.

A bankkártyával történő online fizetés az OTP SimplePay felületén keresztül történik.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató, mint adatkezelő által a www.salesautopilot.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi
– E-mailcím
– Név
– Telefonszám
– Számlázási adatok
– Kupon kód

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: (A Simplepay részletes ismertetéséről itt olvashat:  https://simplepay.hu/vasarlo-aff/ )

Felhasználó elfogadja a Simplepay szabályzatát, szerződési feltételeit és adatkezelésre vonatkozó gyakorlatát.
A sikeres díjfizetésről minden esetben, a Felhasználó által megadott e-mail címre kerülnek megküldésre az elektronikus számlák. A számlák kiállítására a Számlázz.hu rendszerén keresztül kerül sor.

A Felhasználó elfogadja, hogy a számlázást a Számlázz.hu rendszere végzi, a Felhasználó elfogadja a Számlázz.hu ÁSZF-jét, felhasználási feltételeit (https://www.szamlazz.hu/aszf/) és az Adatkezelési tájékoztatóját is (https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/).

Szolgáltató tárgyi adómentes, így 0% ÁFA részt tartalmaz a számla. A számla megfelel az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 165. § (1) bekezdés b) pontjában, 165/A. § (2) bekezdésében írtaknak, aláírás és pecsét és nélkül is érvényes.

Helyszínen történő kifizetésre illetve részletfizetésre nincsen mód, a tranzakció csak elektronikusan, bankkártyával történő fizetés útján történhet.

EMAIL. A Szolgáltató a Felhasználó által megadott email címeket és telefonszámokat a jelen szerződés teljesítéséhez kapcsolódóan jogosult feltétel nélkül igénybe venni, azokon keresztül bármely személyes adatot továbbítani. Felek megállapodnak, hogy az egyszerű, vagyis elektronikus aláírást nélkülöző e-mail,útján történő nyilatkozattételt is írásbelinek tekintik, akkor is, ha aláírt és beszkennelt nyilatkozat nélkül kerül továbbításra az elektronikus kommunikáció. A Szolgáltató által a Felhasználó által megadott elérhetőségre küldött kommunikáció esetében vélelmezni kell, hogy azokat a Felhasználó a küldést követő 1 órán belül megkapta és megértette, azzal, hogy 22.00 óra után küldött üzenet esetében a kézbesítés a következő napon 7.00 órakor vélelmezendő.

KÉZBESÍTÉSI VÉLELEM. A jelen szerződés alapján történő értesítéseket a Felek egymásnak a szerződésben rögzített adatainál megjelölt lakcímre/levelezési címre jogosultak megküldeni. A Felek által elküldött értesítéseket a következő időpontokban kell kézbesítettnek tekinteni: (i) futár útján történő kézbesítés esetén akkor, amikor a küldeményt az adott Félnél igazoltan átadják; (ii) postai (tértivevényes, ajánlott, avagy egyéb könyvelt) küldemény esetén, amikor annak kézbesítése igazoltan megtörténik, azzal hogy amennyiben a küldemény „ismeretlen”, „elköltözött”, „nem vette át”, „nem kereste” jelzéssel érkezik vissza a másik Fél címéről, akkor Felek a feladás napját követő 3. munkanapot tekintik a kézbesítés napjának akkor is, ha a küldemény ténylegesen kézbesíthető nem volt, vagy azokról a címzett nem szerzett tudomást. Ezen rendelkezés irányadó abban az esetben is, ha a Felek adataiban bekövetkezett változás bejelentésének elmulasztása miatt hiúsul meg a kézbesítés.

9. Felhasználó jogai és felelőssége

Szolgáltatás és ennek körében az egyes ellátások igénybevételéért kizárólag Felhasználó felel. Az egyes ellátások esetében az Asszisztens a kiskorú pácienst korához mérten megfelelő tájékoztatással látja el a Felhasználó, törvényes képviselő tájékoztatása mellett.

A Felhasználó jogosult az általa lefoglalt időpontot legkésőbb a vizsgálat előtt 12 órával lemondani vagy módosítani a számára e-mailben megküldött linken keresztül, a Booked4us felületén, vagy az 1. sz. mellékletben foglalt nyilatkozatminta kitöltésével, ami az asszisztens@krokirendelo.hu címre kell elküldenie. Megfelelő időben történő lemondás esetén a kifizetett Szolgáltatási díjat a Szolgáltató 30 napon belül visszatértíti és a kibocsátott számlát sztornózza.

Amennyiben a vizsgálatra 12 órán belül kerülne sor, a lemondás, időpontmódosítás érvénytelen és kifizetett Szolgáltatási díj nem kerül visszatérítésre. Ez alól egyedi mérlegelés esetén, méltányosságból a Szolgáltató kivételt tehet (például: a Felhasználó balesetet szenved és ezt igazolja).

Felhasználó felelős a Szolgáltatás igénybevétele során, így különösen a vizsgálat, ellátás ideje alatt tanúsított magatartásáért. Különösen kirívó, közerkölcsbe ütköző, esetlegesen törvénybe ütköző magatartás tanúsítása esetén az Asszisztens / Orvos dönthet úgy, hogy a jövőben a Felhasználóval jogviszonyt megszünteti vagy újat nem létesít. A Felhasználó a foglalás során köteles valós és pontos adatokat megadni, beleértve a számlázási részeket is. A Felhasználó a sikeres fizetést követően emailben kiküldött linkre kattintva köteles adatbekérő űrlap összes mezőjét hiánytalanul kitölteni, megnevezve a konkrét laborparamétereket, amit vizsgálni szeretne. Amennyiben ez nem történik meg, Szolgáltató jogosult az időpont törlésére.

10. Szolgáltató jogai és felelőssége

Szolgáltatónak jogában áll a Felhasználó szerződés szerinti jogainak felfüggesztésére és a Szolgáltatás jövőben történő nyújtásának korlátozására Felhasználó felé, amennyiben:
● Felhasználó megsérti jelen ÁSZF rendelkezéseit, így általa tanúsítandó magatartásra vonatkozó kötelezettségeit vagy
● amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között a Szolgáltatás korábbi igénybevétele során vagy azon kívüli okból olyan nézeteltérés alakult ki, amely a Szolgáltató álláspontja szerint nem teszi lehetővé a Szolgáltatás sikeres nyújtásához szükséges megfelelő beteg-orvos;beteg-asszisztens kapcsolat fenntartását.
Szolgáltató ezen esetekben jogosult a Felhasználó időpontfoglalását törölni és a téves utalást visszajuttatni a Felhasználó részére.

Szolgáltató a vérvétel labor által elkészített eredményét a Felhasználó megadott e-mail címére juttatja el. Amennyiben a labor valamely kritikus értéket jelez az Orvos felé, Szolgáltató az értesítés kézhezvételét követő legrövidebb időn belül tájékoztatja a Felhasználót az általa megadott telefonszámon, sikertelenség esetén SMS-ben.

Szolgáltató a szerződés teljesítésével kapcsolatosan bekövetkező károkért a legteljesebb mértékben kizárja, az irányadó jogszabályoknak megfelelően lehetővé tett keretek között.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy egészségügyi okok miatt vagy indoklás nélkül a szolgáltatást visszamondja, erről legkésőbb 30 perccel a vizsgálat időpontja előtt emailben és/vagy telefonon értesítést küld, 30 napon belül pedig a fizetett összeg 100%-át visszatéríti. Sikertelen vérvétel esetén a vérvétel díját 30 napon belül 100%-ig visszatérítjük.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az orvos-beteg, asszisztens-beteg kapcsolat súlyos bizalmi válsága esetén visszautasítsa a Szolgáltatást. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a “9. Felhasználó jogai és felelőssége” pontban rögzítettek megszegése esetén visszautasítsa a Szolgáltatást. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a gyermek érdekében visszautasítsa a vérvételt, ha azt szakmailag nem tartja megalapozottnak és indokoltnak. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy ha akutan pszichésen vagy testileg (pl.: rosszullét) nem érzi alkalmasnak magát a vérvételre, azt visszautasítsa (ez esetben a vérvétel díját visszatéríti). Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy visszautasítsa a vérvételt továbbá, ha:

– a Kiskorú Páciens nem együttműködő (pl. a vérvétellel kapcsolatos korábbi rossz tapasztalatai alapján megijed, sírni, tiltakozni fog)
– a Kiskorú Páciens vénái a vérvételre nem alkalmasak, a vért vevő személy nem érzi úgy, hogy ő ezekből a vénákból sikerrel vért tudna venni
– a Felhasználó megnyilvánulásainak következtében az eljáró szakember fenyegetve érzi magát, pszichésen nem érzi magát alkalmasnak vérvételre
– a vérvételt az Orvos / Asszisztens érzéstelenítés mellett végezné el, de ehhez a Felhasználó nem járul hozzá

11. Hibás teljesítés, panaszkezelés
Felhasználó amennyiben a Szolgáltatással kapcsolatban technológiai hibát észlel (pl. időpontfoglaló rendszer hibája), panaszát az Ügyfélszolgálaton jelentheti be.
Amennyiben valamely Szolgáltatás a díjfizetést követően – a Felhasználón kívül álló okból – nem valósul meg a Felhasználó panaszát az asszisztens@krokirendelo.hu címre írva jelezheti.

Amennyiben a Szolgáltatás nyújtására sor kerül, azonban azzal a Felhasználó nem elégedett, dönthet úgy, hogy él a Pénzvisszafizetési garanciában (ÁSZF 12) foglalt lehetőséggel.

Bármely beérkező panaszt Szolgáltató a beérkezéstől számított 30 napon belül kivizsgál és a megküldés formájához igazodó módon írásban válaszol a Felhasználó részére. Postai bejelentés esetében a bejelentő nevének és postázási címének megadása is szükséges.

12. Pénzvisszafizetési garancia
Szolgáltató vállalja, hogy Felhasználó számára egyszeri, egy alkalommal használható pénzvisszafizetési garanciát nyújt, amely a laborvizsgálati díjakra nem vonatkozik, csak az online fogaláskor szükséges előre fizetendő díjra (pl.: vérvételi díj).

Ennek feltétele, hogy a foglalt időpontjához képest utólag 24 órán belül a Felhasználó a asszisztens@krokirendelo.hu címre jelezze konkrét panaszát, pozitív elbírálást követően a Szolgáltató az összeg 100%-át visszatéríti bankkártyájára 30 napon belül és számláját sztornózza.

Jogos panasznak számít, ha sokat kellett várakoznia (az érzéstelenítést nem számítva), ha szakmaiatlanul járt el az Asszisztens, vagy a vérvétel sikertelen volt (azaz a gyermeket megpróbálták megszúrni, de nem sikerült laborvizsgálathoz megfelelő vért levenni). Pénzvisszafizetési garancia nem érvényes abban az esetben, ha a gyermek érdekében hiúsult meg a vérvétel (például indokolatlan vizsgálatok kérése esetén vagy ha a szülő nem tudja a konkrét paramétereket megnevezni, Szolgáltató jogosult a vérvétel visszautasítására).

Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Orvos/Asszisztens legkörültekintőbb eljárása mellett is lehetséges, hogy
– a Kiskorú Páciens nem együttműködő (pl. a vérvétellel kapcsolatos korábbi rossz tapasztalatai alapján megijed, sírni, tiltakozni fog)
– a Kiskorú Páciens vénái a vérvételre nem alkalmasak,
– a Felhasználó megnyilvánulásainak következtében az eljáró szakember fenyegetve érzi magát
– a vérvételt az Orvos / Asszisztens érzéstelenítés mellett végezné el, de ehhez a Felhasználó nem járul hozzá

és a fentebb részletezett viselkedések valamelyike a végső soron a vérvételt meghiúsítja. Az ilyen okból történő meghiúsulás nem tekinthető az Orvos/Asszisztens hibájának.

A pénzvisszafizetési garancia egy családon belül egyszer használható fel, azaz pl. külön édesanya, külön édesapa (vagy azonos kiskorú páciens esetében más hozzátartozó) nem élhet vele.

Másodjára sem használható fel újból a pénzvisszafizetési garancia, hiszen a Szolgáltató feltételezi, hogy ha a Felhasználó egyszer elégedetlen volt, többé nem fordul hozzá.

13. Szerződés módosítása

Szolgáltató bármikor módosíthatja jelen ÁSZF rendelkezéseit írásban, a mindenkor hatályos verzió közzétételével a Honlapon. Amennyiben az ÁSZF módosítására tartalmi szempontból kerül sor, úgy Szolgáltató a módosításról való tájékoztatást közzéteszi, valamint a Felhasználót a megadott e-mail címük útján értesíti.

Felhasználó elfogadja, hogy amennyiben az ÁSZF módosítása után továbbhasználja a Szolgáltatást, úgy az ÁSZF mindenkor hatályos rendelkezéseit magára kötelezőnek ismeri el.

14. A Szolgáltatás szünetelése

A Szolgáltatás karbantartási feladatok ellátása illetve szabadságolási időszak miatt szünetelhet. A szünetelés időszaka a Honlapon feltüntetésre kerül a Booked4us foglalási rendszerében. Szünetelési időszakra vonatkozó időpontfoglalást a rendszer nem fogad.

15. Elállási jog, Felmondással kapcsolatos szabályok
Mivel jelen szerződés távollévők között kötött szerződésnek minősül a Felhasználó, mint fogyasztó – a fogyasztó és a vállalkozások közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. §-a alapján – nem gyakorolhatja a Rendeletből származó elállási jogát a szolgáltatás egészének teljesítését követően. Tekintettel arra, hogy a szolgáltatás teljesítését a Felhasználó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Felhasználó ez alapján tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

A Felhasználó bármikor jogosult jelen szerződést felmondani. A szerződés felmondása a Honlapon létrehozott felhasználói profil törlésével valósul meg. A felmondás nem mentesíti a Felhasználót a szerződés hatálya alatt keletkezett esetleges kötelezettségei teljesítésétől.

Szolgáltató a Szerződést a Megrendeléshez tartozó időpontfoglalást követően, de még a Szolgáltatás teljesítését megelőzően a Felhasználó elektronikus e-mail címére megküldött egyidejű tájékoztatással mondhat fel. Szolgáltató – amennyiben rendkívüli felmondásra kerül sor – köteles azt indokolni.
Amennyiben Felhasználó rendkívüli felmondásra okot adó módon viselkedik az egészségügyi ellátás során vagy arra várakozva, Szolgáltató a Felhasználót ezen tényről tájékoztatja, az ezzel kapcsolatos e-mailt pedig ezt követően megküldi részére.

Szolgáltató együttműködést nem tanúsító Felhasználó esetében a Kiskorú pácienst ellátni nem köteles.

A Szerződést a Felek közös akarattal bármikor megszüntethetik, illetve megszűnik a Szerződés bármely Fél jogutód nélküli megszűnése illetve halála esetén.

16. A szolgáltatásnyújtással kapcsolatos vitarendezés módja

Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltató általi panasz- illetve hibakezeléssel elégedetlen, a területileg illetékes fogyasztóvédelmi felügyelőséghez is fordulhat illetve esetleges követelését – elévülési időn belül – bíróság előtt is érvényesítheti.

Fogyasztóvédelmi panaszok esetében az illetékes hatóság:

a) Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége:
Levelezési cím: 1052 Budapest, V. kerület Városház utca 7.
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/fogyasztovedelmi-informaciok

Felhasználó jogosult békéltető testülethez fordulni, melynek elérhetősége:
b) Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Békéltető Testülete:
http://www.panaszrendezes.hu/homepage/index.php
Levelezési cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.

c: Budapest Főváros Kormányhivatala, XI. Kerületi Hivatal – Hatósági Főosztály, Népegészségügyi Osztály
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/jarasok/xi-keruleti-hivatal-hatosagi-foosztaly
nepegeszsegugy11@11kh.bfkh.gov.hu.hu, tel: (1) 235-7050

17. Szolgáltató felelősségének kizárása, Felhasználó felelőssége a Szolgáltatás igénybevétele során

A Szolgáltató korlátozza a felelősségét a Felhasználó által megfizetett szolgáltatási díj maximumában.

18. Adatkezelési szabályok

A Szolgáltató által végzett adatkezelésre vonatkozó szabályokat az Adatkezelési Szabályzat és Tájékoztató tartalmazza: https://krokirendelo.hu/adatkezeles/

19. Egyéb rendelkezések

A felek által kötött szerződés(ek)re és Megrendelésekre a magyar jog irányadó és a jelen szerződés a magyar bíróságok kizárólag joghatósága alá esik.

JOGHATÓSÁG. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződéssel kapcsolatos vitás kérdéseket lehetőleg békés úton rendezik. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy a magyar bíróságok és hatóságok kizárólagos joghatóságát kötik ki. Felek megállapodnak, hogy ha egy adott eljárás a magyar jogszabályok értelmében helyi bíróság hatáskörébe tartozik, úgy Felek ezennel a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki, a törvényszék hatáskörébe utalt ügyekben pedig a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki, kivéve mindkét alkalommal azt az esetet, ha a jelen joghatósági kikötés nélkül az eljárás a budapesti székhelyű járásbíróság (pl. Pesti Központi Kerületi Bíróság), vagy a Fővárosi Törvényszék alá tartozna.

A szerződéskötés nyelve magyar.

Felek a szerződésből eredő vitáik rendezését, elsődlegesen egyeztetés útján kötelesek megkísérelni.
Amennyiben jelen ÁSZF rendelkezései bármilyen okból érvénytelenek, vagy érvénytelenné válnak, az nem érinti a jelen ÁSZF többi rendelkezéseinek érvényességét.

1sz. melléklet Nyilatkozat minta Elállás/Felmondás (nyilatkozatminta)
(csak akkor töltse ki és juttassa vissza, ha a szerződéstől, Megrendeléstől elállna).
Címzett:
Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom felmondási / elállási jogomat az az alábbi szolgáltatással kapcsolatos szerződés, termék tekintetében:
Szolgáltatás megjelölése:
Szolgáltatás igénybevételének pontos időpontja:
A szerződés kötés időpontja, fizetés időpontja:
A Felhasználó neve:
A Felhasználó címe:
Kelt:
——————————————
Az e-mailen beérkezett kérést legkésőbb 30 napon belül jóváhagyjuk.

Novák Medical Kft – dr. Novák Hunor – – Kroki magán gyermekrendelő –  krokirendelo.hu

A fenti jogi tájékoztató a Novák Medical Kft. szerzői jogvédelem alatt álló szellemi tulajdona, felhasználása nem engedélyezett. Minden jog fenntartva.

Kroki magán gyermekrendelő